„Jogos šviesa“

Viešoji įstaiga „ Jogos šviesa“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Juridinio asmens teises ji įgyjo nuo 2012 12 05.
Viešosios įstaigos buveinės adresas Karačiūnų 11b, Vilnius.
Viešosios įstaigos pavadinimas : viešoji įstaiga „Jogos šviesa“.
Viešoji įstaiga įsteigta neribotam laikui.
Viešosios įstaigos savininkė fizinis asmuo – Gvidomeda Mažulienė.

„Viešosios įstaigos tikslai“

Viešosios įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai :
1.1 Studijuoti ir praktikuoti jogą, stiprinti žmogų, siekti viso organizmo sveikatos, siekti harmonijos kūne, mintyse ir jausmuose, palaikyti vidinę pusiausvyrą ir ramybę.
1.2 Skatinti visų amžiaus grupių gyventojų susidomėjimą savo kūno fizine ir dvasine sveikata.
1.3 Inicijuoti ir rengti diskusijas apie jogos meno sąsajas su socialiniais, kultūriniais ir ekonominiais procesais.
1.4 Rengti sveikos gyvensenos švietėjiškas programas ir teikti jas visuomenei.
1.5 Organizuoti ir vesti jogos užsiėmimus, kūrybinias popietes ir seminarus gyventojams, skatinant visapusišką saves pažinimą ir tobulinimą.
1.6 Plėsti ryšius su Lietuvos ir užsienio jogų centrais organizuojant bendrus renginius, įvairius projektus.
1.7 Kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje praktikuojamą jogą.
1.8 Dalyvauti užsienio šalių sveikatos ir kūno kultūros projektuose paramai gauti.
1.9 Reprezentuoti užsienio šalių jogos meistrų pasiekimus.
1.10 Organizuoti viešas akcijas įtraukiant Vilniaus miesto visuomenę.
1.11 Bendrauti su valstybinėmis ir privačiomis organizacijomis bei įmonėmis, siekiant plėsti jogos meno pažinimo ribas.
1.12 Kaupti ir leisti metodinę medžiagą.
1.13 Sudarinėti ir leisti jogos centro katalogus, atvirutes, plakatus, kalendorius.
1.14 Jogos praktiniam mokymui sukurti reikalingą materialinę bazę ir ją atnaujinti.
1.15 Propaguoti jogos meno projektus visuomenėje ir žiniasklaidoje.

Finansinė veikla 2013m.

1) Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Vienintelio dalininko – Gvidomedos Mažulienės įnašas 2012 m. pradžioje – 0 Lt, metų pabaigoje – 0,00 Lt.
2) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.
Per 2012 m. įstaiga gavo 2230 Lt pajamų.
Pajamų šaltiniai: Acociacija ,,Mentor Lietuva“, VŠĮ ,,Lingue Romanze“, VŠĮ ,,Mėnulio vaikai“ , VŠĮ ,,Mokykla vaikams“.
Lėšų panaudojimas:
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 309,73 Lt
Kitos bendrosios sąnaudos – 499,65 Lt
3) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus. Per 2012 m. ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.
4) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.
Per 2012 m. patirta 809,38 Lt sąnaudų, iš jų:
Įmonės steigimo sąnaudos – 381,90 Lt
Kitos administracin÷s sąnaudos – 117,75 Lt
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 309,73 Lt
5) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
Darbuotojų skaičius 2012 m. nekito: pradžioje – 1, pabaigoje – 1.
6) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 427,48 Lt (darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos, kitos administracinės sąnaudos).
7) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.
Viešosios įstaigos direktorė yra Gvidomeda Mažulienė. Direktorės darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 309,73 Lt
Viešosios įstaigos ,,Jogos šviesa“ 2012 metų veiklos ataskaita patvirtinta 2013 m.
balandžio 30 d. viešosios įstaigos ,,Jogos šviesa“ vienintelio savininko sprendimu.

1) Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Vienintelio dalininko – Gvidomedos Mažulienės įnašas 2013 m. pradžioje – 0 Lt, metų pabaigoje – 0,00 Lt.
2) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.
Per 2013 m. įstaiga gavo 2178,96 Lt paramą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą (nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą).
Per 2013 m. įstaiga gavo 14810,81 Lt veiklos pajamų.
Pajamų šaltiniai: VŠĮ ,,Mėnulio vaikai“ , VŠĮ ,,Mokykla vaikams“, UAB ,,Esu“ ir įvairūs fiziniai asmenys.
Lėšų panaudijimas:
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 7865,94 Lt.
Skelbimų ir reklamos sąnaudos – 300 Lt;
Kitos pardavimo sąnaudos – 1057,84 Lt;
Nuomos sąnaudos – 3950,00 Lt;
Kitos bendrosios sąnaudos – 1755,24 Lt;
Veiklos mokesčių sąnaudos – 417,58 Lt
3) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
Per 2013 m. ilgalaikio turto įsigyta nebuvo
4) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.
Per 2013 m. patirta 15346,60 Lt sąnaudų, iš jų:
Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 7865,94 Lt.
Skelbimų ir reklamos sąnaudos – 300 Lt;
Kitos pardavimo sąnaudos – 1057,84 Lt;
Nuomos sąnaudos – 3950,00 Lt;
Kitos bendrosios sąnaudos – 1755,24 Lt;
Veiklos mokesčių sąnaudos – 417,58 Lt
5) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
Darbuotojų skaičius 2013 m. nekito: pradžioje – 1, pabaigoje – 1.
6) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 13571,18 Lt (darbo užmokestis ir su juo
susijusios sąnaudos, skelbimų ir reklamos sąnaudos, nuomos sąnaudos, kitos bendrosios sąnaudos).
7) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.

Viešosios įstaigos direktorė yra Gvidomeda Mažulienė. Direktorės darbo užmokesčioir su juo susijusios sąnaudos – 7865,94 Lt

8) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms; Nėra.

9) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims; Nėra.

VŠĮ ,,Jogos šviesa“Direktorė Gvidomeda Mažulienė